نوروفیدبک(neurofeedback)

این روش ابزاری است برای کنترل، تغییر و اصلاح امواج الکتریسیته مغزی در جهت رسیدن به کاهش علائم بیماری و افزایش سطح سلامت جسمانی و روانی که با استفاده از ثبت
امواج مغزی و دادن بازخورد به فرد تلاش می­کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد. بازخورد به طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می­ شود.

در نوروفیدبک سنسورهایی که الکترود نامیده می­شوند بر روی پوست سر بیمار قرارمی­ گیرند. این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت و در غالب امواج مغزی پخش می کند.
نوروفیدبک ناهماهنگی مغز را مورد هدف قرارمی­ دهد که البته این ناهماهنگی ها می ­توانند بسیار متعدد باشند. اطلاعاتی که مغز در مورد کارکرد خودش دریافت می­ کند، توانایی
بسیار زیادی برای تغییر کردن پیدا می­کند. با این روش فرد سعی می­کند سطح فعالیت مغز خود را تغییر دهد تا عملکرد امواج مغزی به فرم دلخواه (طببیعی) یعنی هماهنگ­تر شدن برسد.
گروه نوروتراپی آسایش اولین مرکزی است در ایران که از نوروفیدبک ۱۹ کاناله برای درمان در حوزه نوروتراپی استفاده می کند. این دستگاه به روزترین و قویترین دستگاه در
حوزه نوروفیدبک می باشد و استفاده از آن سبب کاهش تعداد جلسات و نیز افزایش بازدهی درمان می گردد.